/ කර්මාන්තශාලා ගොඩනැගිල්ල /

conpany
factory03

/ කාර්යාලය /

/ රටා සාදන්නා කාර්යාලය /

factory04
factory05

/ රෙදි කැපීම /

/ එම්බ්‍රොයිඩර් සහ යෙදුම් /

factory06
factory07

/ සේද තිර මුද්‍රණය /

/ මහන මැෂිම/

factory08
factory09

/ වැඩමුළුව /

workshop
factory11

/ ගබඩාව /

Warehouse
factory13

/ ප්‍රදර්ශනාගාරය/